Publicaties

Artikelen

 • De nieuwe regels voor milieueffectrapportage als gevolg van de gewijzigde project-m.e.r.- richtlijn: meer kwaliteit en transparantie!, JM 2017-03, p. 245-255 (PDF)
 • Het bestemmingsplan onderzocht: festival van onderzoeksrapporten ter voorbereiding van het bestemmingsplan en wat de Omgevingswet hieraan doet, Milieu en Recht 2016/72, p. 408-419 (PDF)
 • De ladder voor duurzame verstedelijking: door een te strikte uitleg kan hij averechts werken! (met Renée van Bommel), Vastgoedrecht 2014-3, p. 74-82 (PDF)
 • Representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden van een bestemmingsplan (deel 1), TBR 2013/65 (PDF)
 • Representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden van een bestemmingsplan (deel 2), TBR 2013/77 (PDF)
 • De Europese m.e.r.-verplichtingen en de Omgevingswet, MR 2012 06, p. 402-404 (PDF)
 • M.e.r.-beoordeling. Geen drempelvrees!, JM 2011, p. 585-594 (PDF) en de reactie op Van den End in JM 2012, p. 7-8 (PDF)
 • De Wabo en de Crisis- en herstelwet en de gevolgen voor de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk, Regelingen Omgevingsrecht 2010-6, p. 7-13
 • De eerste ervaringen met de Wro en wijzigingen van na 1 juli 2008, Regelingen Omgevingsrecht 2009, 5, p. 6-14
 • De modernisering van milieueffectrapportage, Brot 2009-03
 • De Nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking: geen soepele overgang!, Regelingen Omgevingsrecht 2008, 9, p. 7-14
 • Milieueffectrapportage en de Rondweg in Hedel, Jurisprudentie Milieurecht 2008, p. 224-229
 • De Grondexploitatiewet: hulpmiddelen voor het gemeentelijk grondbeleid, Regelingen Omgevingsrecht 2008, 1, p. 47-52
 • Milieu-effectrapportage bij ruimtelijke plannen: Quo Vadis? (Deel I), Bouwrecht 2007, p. 927-932 (PDF)
 • Milieu-effectrapportage bij ruimtelijke plannen: Quo Vadis? (Deel II), Bouwrecht 2007, p. 1011-1018 (PDF)
 • Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening en het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening, Regelingen Omgevingsrecht 2007, 5, p. 44-47
 • Luchtkwaliteitseisen in de Wet milieubeheer: lucht voor de RO-praktijk?, Regelingen Omgevingsrecht 2007, 4, p. 44-46
 • Een nieuwe regeling voor milieu-effectrapportage bij ruimtelijke plannen, Regelingen Omgevingsrecht 2007, 2, p. 41-44
 • Kroniek van het ruimtelijke ordeningsrecht en in het bijzonder van het bestemmingsplan, Journaal Bouw & Infra 2006, 8, nr. 504
 • Luchtkwaliteitseisen in de Wet milieubeheer; een gedeeltelijke ontkoppeling van ruimtelijke ordeningsbesluiten, Journaal Bouw & Infra, 2006, 6, nr. 377
 • Lucht blijft een goed om zuinig op te zijn, Journaal Bouw & Infra 2005, 9, nr. 411
 • Besluit luchtkwaliteit: knelpunten en oplossingen, Journaal Bouw & Infra, 2005, 3, nr. 75
 • Ruimte voor water, Hoe de watertoets in het ruimtelijke ordeningsrecht ertoe moet bijdragen dat het waterhuishoudkundig systeem op orde blijft (I en II), Journaal Bouw & Infra 2004, 1, nr. 1 en 2, nr. 40
 • Egalité-beginsel: slechts van toepassing indien met het schadeveroorzakend besluit enig openbaar belang wordt gediend?, Bedrijfsjuridische berichten 2000, nr. 18

Annotaties Tbr

Annotaties JM

Cover Jurisprudentie Milieurecht
© Sdu Uitgevers

Boeken en losbladige (digitale) uitgaven

Boekenoverzicht versie 4
© Selma van Velsen
 • Tekst en Toelichting milieueffectrapportage, Sdu, 2015, 2e druk
 • Bestemmingsplannen en procedures, Sdu-uitgevers, 2010, 3e geheel herziene druk en katern met actualisaties, 2013
 • Tekst en Commentaar Wet milieubeheer, onderdeel m.e.r.-wetgeving, Kluwer, 2012, 4e druk (7e druk 2017))
 • Tekst en Commentaar Wabo, onderdeel Bor en Mor, Kluwer, 2013, 2e druk (4e druk 2017)
 • Jaarboek Grond en Vastgoedrecht, onderdeel erfpacht, Sdu-uitgevers (2004-2005)
 • Omgeving in de praktijk Online, onderdeel Procedures – hoofdredacteur en auteur, Sdu-uitgevers (sinds 2001 onder verschillende titels zoals ‘CD Bouw’, geëindigd 1 januari 2012)

Redacties/vaste annotator

 • Jurisprudentie Milieurecht, Sdu-uitgevers (maandelijks)
 • Milieurecht Totaal (digitaal), onderdeel H 13 Wm, H 14 Wm en Crisis- en herstelwet, Kluwer