De Amvb’s Omgevingswet binnenkort in het Staatsblad

De afgelopen 5 jaar werkte vanuit het programma Eenvoudig Beter mee aan het opzetten en uitdenken van het Besluit kwaliteit leefomgeving, onderdeel van de Omgevingswet. Ik ontwikkelde en gaf vorm aan met name de instructieregels voor het omgevingsplan.

De ministerraad heeft op 3 juli jl. de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad. Binnenkort zal de publicatie plaatsvinden. Kijk hier als je meer wilt weten.

In aanloop naar de Omgevingswet

Gemeenten kunnen en moeten al aan de slag met de Omgevingswet. Er kan bijvoorbeeld al een integrale omgevingsvisie worden voorbereid. Ook is het goed om in aanloop naar het nieuwe stelsel na te denken over inhoud en (regels van) het omgevingsplan. De programmadirectie Eenvoudig Beter waarvoor ik werkzaamheden verricht, denkt na over een soepele overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Zie het interessante artikel in het magazine van Rijkswaterstaat.

Werken in de geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan en werpt zijn schaduw vooruit. Dat is maar goed ook: de bedoeling van die wet is de moeite waard. Ook al lijkt het systeem wel op het huidige systeem van ruimtelijke ordening: wie het bestudeert zal zien dat er in de praktijk veel moet veranderen:

  • Overheden gaan werken met een Omgevingsvisie, programma’s en een beleidscyclus.
  • In hun Omgevingsverordeningen en Omgevingsplannen regelen ze niet alles dicht, maar geven de (energieke) samenleving kansen om initiatieven te ontplooien. Daar passen zij hun processen op aan. Zij houden deze ‘producten’ permanent actueel.
  • Draagvlak en betrokkenheid is daarbij heel belangrijk: vele pagina’s parlementaire stukken beschrijven hoe participatie (burger- of overheidsparticipatie) moet verlopen. Dat is goed voor de fysieke leefomgeving, voor onze (lokale) democratie én onze kennis over de fysieke leefomgeving.
  • De rol van de gemeenteraad vraagt aandacht: er zijn nieuwe afspraken in het duale systeem nodig.
  • En tenslotte: we gaan digitaal!

De Omgevingswet weerspiegelt de huidige tijdgeest: op weg naar een duurzame samenleving en een circulaire economie en daarbij inspelen op klimaatverandering. We doen dat niet meer sectoraal, maar in onderlinge samenhang: integraal. Dat betekent dat we het gesprek moeten aangaan met iedereen die iets met de fysieke leefomgeving van doen heeft. Op een ander moment en op een andere manier. Voor velen is dat een cultuurverandering, in meerdere of mindere mate.

Hoe dan ook: de wet biedt kansen en getuigt van een enorme ambitie. Dat is best griezelig, maar de moeite van het begrijpen, omarmen en doen waard.

Nieuwsgierig?

Samen met een aantal partners heb ik meegedacht over een boek over de bedoeling van de wet. In één avond heeft u dat uit. Daarmee kunt u direct op de voortrazende trein springen, die Omgevingswet heet. De inwerkingtredingsdatum mag dan wel 1 januari 2021 zijn (link: https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/voortgang-wet–en-regelgeving). Implementatie zal nu moeten beginnen om op tijd klaar te zijn.

Interesse? Klik dan hier!