Curriculum Vitae

 
Profielfoto Selma van VelsenZelfstandig adviseur omgevingsrecht

Taken: Bij verschillende opdrachtgevers geven van juridische (beleids-/wetgevings-) adviezen op het terrein van het omgevingsrecht (w.o. energietransitie), schrijven van nota’s van toelichting en het ontwerpen en schrijven van wet- en regelgeving bij onder meer bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voorheen: Infrastructuur en Milieu), de Programmadirectie Eenvoudig Beter (programma uitvoeringsregelgeving Omgevingswet –met name Besluit kwaliteit leefomgeving en Invoeringsbesluit), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (wetsvoorstel Vrachtwagenheffing) en het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast voert Selma ook kleinere advies- en procesopdrachten uit voor met name gemeenten (w.o. Terschelling, Den Haag en Amsterdam) en omgevingsdiensten buiten het arrondissement Noord-Holland. 

Op dit moment is Selma als jurist werkzaam bij het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie van het Ministerie van EZK.

Huidige nevenwerkzaamheden

Bestuurslid Vereniging van Eigenaars  (sinds 2022)

Taken: algemeen bestuurslid van de VvE “Sluishuis” van een appartementencomplex met ruim 400 appartementen. 

Universitair deskundige Permanente opleiding DAS rechtsbijstand (sinds 2016)

Taken: Toetsen van en adviseren over de permanente opleiding voor DAS rechtsbijstandsjuristen op het gebied van het bestuursrecht ten behoeve van certificering.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland (sinds 1 januari 2011)

Taken: Zitting hebben als lid of Voorzitter van de Meervoudige Kamer voor bestuursrechtelijke zaken met name op het terrein van het omgevingsrecht

Deskundige van de Commissie voor de milieueffectrapportage (sinds 1 januari 2014)

Taken: juridisch advies geven en opstellen van teksten voor de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. in complexe milieueffectrapportage-procedures, zoals de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport

Onderwijs/trainingen (sinds 1999)

Docent omgevingsrecht/inleider bij cursussen en incompany-trainingen van het Eggens Instituut (Universiteit van Amsterdam), Berghauser Pont Academy, Langhenkel en bij (deel)gemeenten en adviesbureau’s op het gebied van Wabo, Chw, ruimtelijke ordening, milieurecht, algemeen bestuursrecht en projectontwikkeling (sinds 1999)

Publicaties (sinds 2000) zijn te vinden op de pagina publicaties.

Afgeronde relevante werk- en bestuurservaring

2008-2023 Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie en voorzitter Algemene Kamer van de gemeente Naarden, thans: Gooise Meren (daarvoor lid sinds 1997)

Taken: horen van bezwaarschriftindieners en adviseren gemeentebestuur met betrekking tot besluiten op het terrein van het omgevingsrecht, Wmo-zaken (vanaf 2016 vallen Participatiewetzaken onder de Kamer Sociaal Domein), subsidiezaken en handhaving.

Zie ook het interview met Selma in het NaarderNieuws.

2018-2020 Voorzitter Commissie Duurzaamheid VvE

Taken: Adviseren van het bestuur en de leden van de vereniging van eigenaars van het Emerald Empire KNSM-eiland Amsterdam (220 appartementen groot) over het verduurzamen van het appartementencomplex.

2010-2015 Lid van de bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Amsterdam Zuid

Taken: horen van bezwaarschriftindieners en adviseren gemeentebestuur met betrekking tot besluiten op het terrein van het omgevingsrecht, subsidiezaken en handhaving.

2006-2013 Jurist en werkgroepsecretaris, Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)

Taken: juridische toetsing van adviezen van de Commissie voor de m.e.r.; ondersteuning kabinetsadviescommissie Elvering en VVBI; uitzetten advieslijnen Commissie voor de m.e.r.; verspreiden van kennis aan overheidsorganen en particulieren over het m.e.r.-instrument en (Europese) milieuregelgeving (middels lezingen voor bijvoorbeeld het Instituut voor Bouwrecht, Raad van State, overleggen en website); uitdenken/meeschrijven aan nieuwe wetgeving van het ministerie van I en M, onder meer Wro, Wabo, Modernisering m.e.r., Crisis- en herstelwet (Chw: als deskundige gehoord op 16 februari 2010, EK 2009-2010, 32 127, F); vanaf 1 maart 2013 tot 1 januari 2014 twee dagen per week gedetacheerd bij het ministerie van I en M, Programmadirectie ‘Eenvoudig beter’ (Omgevingswet).

Neventaken Commissie voor de m.e.r.: lid van de OR (2007 tot en met 2012) en vertrouwenspersoon (2008-2013)

Eerste Kamer in vergadering versie 2
© Eerste Kamer

2007-2010 Lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Zaanstad

Taken: horen van bezwaarschriftindieners en adviseren gemeentebestuur met betrekking tot besluiten op het terrein van het omgevingsrecht, Wmo-zaken, subsidiezaken en handhaving.

2005-2009 Lid van de Klachtencommissie en de Commissie voor toezicht op de politiecellen van de Politie Gooi- en Vechtstreek

Taken: horen van klagers en adviseren van de korpsbeheerder, tevens feitelijk toezicht op politiecellen door aangekondigde en onaangekondigde bezoeken in de regio.

1999-2006 Advocaat, Kennedy Van der Laan, Sectie bestuursrecht

Taken: rechtshulpverlening en advisering aan particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden met name op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, handhaving, huisvestingsrecht, arbeidsomstandighedenrecht, subsidierecht en APV-zaken; spreker op seminars; het verzorgen van indoor-trainingen bij cliënten; selectie, intensieve begeleiding en beoordeling van student- en advocaat-stagiaires.

1998-1999 Docent aan de Bestuursacademie Randstad, opleiding tot ‘Hogere bestuursdienstambtenaar’, vakken Ruimtelijke Ordeningsrecht en Overheidsaansprakelijkheid, tevens lid van de examencommissie van Bestuursacademie Nederland

1994-1999 (Senior-)jurist, Stadsdeel Amsterdam-Noord, sector Wonen en Werken

Taken: met name vertegenwoordiging van het stadsdeelbestuur in bestuursrechtelijke zaken; interne advisering bij grote (woningbouw-) projecten; het begeleiden van bestemmingsplanprocedures; algemene (bestuursrechtelijke) advisering en het onderhouden van contacten met en het ondersteunen van de gemeenteadvocaat in civielrechtelijke zaken.

1993 Juridisch medewerker, Vogelbescherming Nederland

Taken: onderzoek naar de implementatie van internationale regels in de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de bescherming van dier-(in het bijzonder vogel-) en plantensoorten; adviseren over voorkomende vragen van medewerkers en leden op dit terrein.

1993 Student-assistent bij prof. mr. J.H. Jans (Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam)

Taken: literatuuronderzoek, bewerken van uitspraken e.d.

1992-1994 Juridisch medewerker en bestuurslid van de Stichting Milieurechtswinkel Amsterdam

Taken: verlenen van rechtshulp aan particulieren en het vervaardigen van processtukken op het gebied van milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht.

1988-1996 Diverse maatschappelijke- en bestuursfuncties

Bewonerscommissie Algemene Woningbouwvereniging Amsterdam, Mentor buitenlandse studenten in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam, Bureau Buitenland), diverse bestuursfuncties en activiteiten voor A.E.G.E.E. (Europese studentenvereniging, afdeling Amsterdam), vertegenwoordiger van eerstejaars rechtenstudenten (Eerstejaarsraad, Universiteit van Amsterdam).

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor milieurecht (Vmr)
  • Vereniging voor bouwrecht (Vbr)
  • Vereniging voor bestuursrecht (Var)
  • Netwerk van milieuprofessionals (VVM)

Genoten opleiding

1994-heden

Cursussen en kwartaalvergaderingen van VAR, Vereniging voor milieurecht, Vereniging voor bouwrecht en bijvoorbeeld het Eggens Instituut op het gebied van het bestuursrecht/omgevingsrecht (gemiddeld 4 keer per jaar), tevens persoonlijkheidstrainingen zoals ‘Mindfulness, de kracht van aandacht’, Schouten en Nelissen; thans ook inleiding filosofie (Volksuniversiteit Amsterdam).

2018-2019

Inleiding filosofie, Volksuniversiteit

2016

Contractonderwijs Universiteit van Leiden: immigratierecht (certificaat juni 2016)

1999-2006

Beroepsopleiding, Voortgezette en Permanente opleiding Advocatuur (stageverklaring: augustus 2002)

1996-1997

Contractonderwijs Universiteit van Amsterdam: vreemdelingenrecht (certificaat: augustus 1996) en auteursrecht (certificaat: april 1997)

1994

Engels jeugdrecht, Engels milieurecht en internationaal handelsrecht,University of Birmingham, Engeland (uitwisselingsprogramma ‘Erasmus’) (certificaat: juni 1994)

1987-1993

Nederlands recht (afstudeerrichting milieurecht), Universiteit van Amsterdam (bul: oktober 1993)

1980-1987

Havo en VWO, Fons Vitae Lyceum te Amsterdam